Weegschalen - Kassasystemen - Voedingsmachines

Privacy policy

Privacy policyNorbert Piceu NV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot:

Norbert Piceu NV
Kortrijksestraat 420 - 8020 Oostkamp
info@norbertpiceu.be – 050/278963
BTW BE 0427.288.265  

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan bovenstaand adres gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Norbert Piceu NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.norbertpiceu.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk www.norbertpiceu.be permanent te optimaliseren voor de gebruikers.ALGEMENE VOORWAARDEN


Art. 1.1-De algeheelheid van de tekst van onze algemene verkoopsvoorwaarden maakt integraal deel uit van onze aanbiedingen of van iedere afgelsloten verkoopsovereenkomst. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, wordt de koper geacht er kennis van te hebben genomen en alle bedingen te aanvaarden.
.2 - ledere afwijking of wijziging aan de huidige voorwaarden is niet geldig, indien niet schriftelijk gedaan en aanvaard door beide partijen.
Art. 2 - Al onze voorstellen, catalogi, brochures, prijslijsten en inlichtingen vormen geen aanbod en worden gedaan zonder enige verbintenis van onzentwege.
Art. 3- In geval van overschrijding van de leveringstermijn met meer dan dertig dagen, zal de verkoper van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 2.5 per dag, met een maximum van 20% van de prijs. In de andere gevallen van schuldige tekortkoming van de verkoper zal de koper gerechtigd zijn op de vergoeding van gemeen recht.
Art. 4 - Het risico van de goederen wordt overgedragen aan de klant op het ogenblik dat zij onze magazijnen verlaten.
Art. 5.1 - Ieder tekort of uitwendige beschadiging van de goederen op het ogenblik van de levering moet door de klant gemeld worden op de leveringsbon of de vervoersdocumenten: bij gebreke daarvan is een klacht niet ontvankelijk.
.2 - Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na de ontdekking ervan per aangetekend schrijven geformuleerd worden.
.3 - Alle fakturen dienen ook bij eventueel protest of in afwachting van eventuele gerechtelijke uitspraak vereffend te worden binnen de 30 dagen na faktuurdatum.
Art. 6.1 - De facturen zijn contact betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper: of door overschrijving op rekening 280-0263863-60 bij BNP Paribas Fortis. Wissels en cheques brengen geen schuldvernieuwing, noch afwijking aan de algemene voorwaarden mede.
.2 - Alle bedragen die op hun vervaldag niet zijn voldaan worden overeenkomstig art. 1226 en 1229 B.W. van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd:
- met moratoire interesten gelijk aan 1 % per maand vanaf de factuurdatum;
- vanaf de tiende dag na de vervaldag met een forfaitaire som ter dekking van de administratiekosten, de kosten van de minnelijke invordering en de andere schade veroor-
zaakt door de wanprestatie. Deze som bedraagt minimaal € 74,40 en wordt als volgt berekend :
- op de eerste schijf van E.: 1.239,50 : 20 %;
- op de schijf tussen € 1.239.51 en e 2.478.95 : 15 %;
- op de schijf tussen €2.478,96 en € 12.394,70 10%;
- boven de € 12.394,71 : 5%.
Art. 7 - De gefaktureerde goederen blijven onze eigendom tot na integrale betaling van de faktuur.
Art. 6- Annulatie : bij annulatie van de door de klant bestelde goederen, zal de klant een forfaitaire en conventionele vergoeding verschuldigd zijn van minimum 30% van de bestelde goederen.
Art. 9 - Voor alle geschillen omtrent onze facturen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd. Belgisch recht is van toepassing.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Art. 1.1 - Les conditions générales font parties intégrantes de nos offres at de cheque contrat de vente. Lacheteur est censé connaftre les conditions et de les accepter. sauf autre convention expressément mentionnée.
.2 - Cheque derogation ou changement aux présentes conditions nest pas valables, si pas fait par écrit et accepté par les dean parties.
Art. 2- Tous nos propositions, catalogues, brochures, listen de prix at informations ne constituent nullement une offre et sont faits sans aucune obligence de notre part.
Art. 3 - En can de transcription du terme de livraison de plus de trente jours, le vendeur sera tenu de droit et sans mise en demeure de payer une indemnisation forfaitaire de € 2.5 par jour, avec un maximum de 20 % du prix. Dans les autres cas de défaillance fautive de la part du vendeur l'acheteur aura droit a one indemnisation de droit commun.
Art. 4- Le risque concernant les merchandises est transféré au moment ou les merchandises quittent nos dépéts.
'Art. 5.1 - Cheque manquement ou endommagement des merchandises au moment de Is livraison dolt étre mentionné sur le document de livraison ou le document de transport; a défaut de ceci une reclamation concernant des vices apparents ne sera acceptée.
.2 - Les réclamations concernants des vices cache's doivent étre formulées dans an délai de bud jours a partir de la découverte de ces vices et ce par lettre recommandée.
.3 -Les factures sont payables dans les trentes jours suivant In date de la facture, méme en can de protét ou an attende d'une jugement.
Art. 6.1 - Les factures sont payables au comptant as siege social du vendeur; ou par virement sur le compte 280-0263863-60 près de BNP Paribas Fortis. Una lettre de change ou an cheque n'apporte pas denotation, ni us changement aux conditions generates.
.2 - En cas de non payement dans le délai indiqué il sera di] a compter de l'écheance at sans mise en demeure préalable des intéréts moiratoires de 1 % par mois sur le montant de la facture; il sera également dû une somme forfaitaire a fin de couvrir les frais d'administration at les frais de perception et autres dommages causés en cas de non-exécution; cette somme est dun minimum de € 74,40 at est calculée comme suit :
- sur In première tranche de € 1.239,50 : 20 %;
- sur la tranche entre € 1.239,51 en € 2.478,95: 15 %;
- sur Is tranche entre € 2.478,96 en 43' 12.394,70: 10%;
-as clessus cle € 12.394.71 : 5%.
Art. 7 - Les marchandises restent Is propriété du vendeur jusqu'au payement integral des factures.
Art. 8- Annulation : en can d'annulation, le client sera oblige de payé an déclommagement forfaitaire at conventionnelle de 30% minimale.
Art. 9 - En can de litige sail les tribuneaux de Bruges seront compétents en exclusivité.webdesign by IDcreation 2015 - Privacy policy